Úvod         Kontakty         Zaměření         Působnost         Reference    

Rozsah působnosti

img2.jpg(43 kb) projektová a související technická činnost především v oborech

 • výstavba vedení vvn
 • elektromontáže energetických zařízení a technologických celků
 • rekonstrukce vedení
 • projekty kombinovaných zemnících lan pro přenos datových souborů
 • statické posudky ocelových konstrukcí

  inženýrská činnost

 • zajištění mapových podkladů
 • zjištění vlastníků dotčených pozemků
 • na základě výpisu z katastru nemovitostí majetko-právní projednání trasy vedení s vlastníky dotčených pozemků
 • veřejnoprávní projednání zadání stavby s orgány státní správy a dotčenými organizacemi v územním řízení
 • žádost o vydání územního rozhodnutí
 • zjištění výskytu křižovaných podzemních sítí
 • souhlasy se zřízením křižovatek
 • povolení ke kácení ojedinělých a ovocných stromů
 • zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí v blízkosti stožárových míst a v případě nutnosti zajištění vypracování projektů přeložek podzemních sítí
 • veřejnoprávní projednání projektu stavby s orgány státní správy a s dotčenými organizacemi ve stavebním řízení
 • výpočty nebezpečných vlivů

  geodetické práce

 • vytyčování tras
 • zaměřování podélného profilu tras
 • zaměřování tras v systému JTSK
 • zaměřování skutečného provedení staveb

  inženýrsko-geologický průzkum

 • projektování, provádění a vyhodnocování inženýrsko-geologického průzkumu IGP

  statické a pevnostní výpočty

 • návrhy nových ocelových konstrukcí dle ČSN a ENV pro vedení, rozvodny a pozemní objekty
 • statické výpočty programem FIN s posuzováním mezních stavů únosnosti a použitelnosti konstrukcí
 • posudky stavu ocelových konstrukcí s návrhem od renovace až po rekonstrukci s ohledem na požadovanou životnost ocelové konstrukce
 • návrhy kotvení ocelových konstrukcí

  V rámci projektové činnosti řeší společnost SUDOP Energo s.r.o. Studie proveditelnosti, projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, dále realizační dokumentaci i dokumentaci skutečného provedení.

  Při požadavku je v dokumentaci řešen "Plán organizace výstavby" a "Propočtová, respektive rozpočtová" část projektovaného díla.

  Dále společnost zajišťuje "Autorský dozor" v dohodnutém rozsahu.

  Dokumentace je zpracovávána v digitální formě - AUTOCAD.